Нелегитимна е Комисията по допустимост, създадена от проф. Стефан Костянев в МУ Пловдив. Решенията на органа за допускане на кандидати за академична длъжност или отстраняването им в годините 2011/2015 са незаконни, а произведените титли в този период висят във въздуха. Ректорът и заместничката му проф. Виктория Сарофян нанеосха зверски удар по един от най-авторитетните университети в страната със 70-годишна история. Осъдителната присъда е насочена към определено действие на орган, който е ръководен от самите тях! Би следвало самите те да дадат обяснение защо са нарушени правилата и е създадена предпоставка на един кандидат извън определените от закона и правилника срокове да допълва и добавя неколкокократно документи? За Причините може само да се гадае? Нека го коментира! 70-годишните традиции са едно , а осъдителната присъда е налице - това е друго! Усмивките застиват! Срамът е голям!, възмущават се запознати със скандала. MU Те допуснаха учебното заведение да бъде осъдено от Върховния административен съд. Решението на Седмо отделение на ВАС, с председател Таня Вачева и членове Иван Раденков и Мирослава Керимова, е от 1 юли, 2016г. Върховните съдии потвърждават решение на Административен съд- Пловдив, според което комисията по допустимост, създадена от ректора Стефан Костянев, е нелегитимна. Става въпрос за единичен случай на конкурс, при който кандидат за професор обжалва недопускането си до процедурата. Комисията обаче е действала така при провеждането на конкурси в продължение на близо 4 години. Време, в което са „произведени” много доценти и професори. MU- Точно това е и темата в момента в окото на бурята в МУ: Дали с тези конкурси не се е мерило с двоен аршин и един кандидат е бил толериран за сметка на друг? Отговорете си сами. Факт е обаче, че скоро старите конкурси за доцент и професор, от периода на действие на тази комисия, са били свалени от сайта на Медицинския университет. А това е притеснително най малкото? Не възпрепятствате ли по този начин едно бързо производство, Проф Костянев? Не фалшифицирате ли протоколите? Дайте обяснение? Институцията е осъдена по време на вашето управление, проф Костянев и проф Сарафян, което ще остане в историята на университета! Следват разследвания в МОН , искове за обезщетения , както и ревизия на други конкурси за изминали периоди! „Легитимна ли е една комисия, ако решението й е обявено от съда за нелегитимно. Това е игра на думи“, така адв. Даниела Кърджалийска, осъдила Медицинския университет – Пловдив, коментира позицията на зам.-ректора по Научната дейност проф. Сарафян по казуса. Тя уточни, че въпросната комисия в случая трябва да е единствено пощенска кутия, но в МУ е действала по друг начин. Решавала е да връща документи на кандидат, при това без мотиви, без да има такива правомощия. И без самия кандидат да има много възможности за обжалване на самата процедура. Ако започне проверка от Министерството на всички конкурси, това ще доведе до ревизия на тяхната легитимност и до изводи дали лицата, на които е дадена доцентска или професорска титла, е трябвало да я получат. Тук не коментирам процедурите, когато един кандидат е бил отстраняван от въпросната Комисия по допустимост. Не знам дали има подобни случаи и ако да- колко са те. Но решението на ВАС доказа, че отхвърлените от въпросната комисия могат да обжалват процедурата. Според съда Въпросната комисия е решавала да връща документи на кандидат, без да има такива правомощия. И без самия кандидат да има възможности за обжалване . Ако стартира проверка от Министерството на всички конкурси за последните 5 години, това ще доведе до ревизия на тяхната легитимност поне на част от тях , ако има аналогични или подобни нарушения и до изводи дали лицата, на които е дадена доцентска или професорска титла, е Легитимна? Тук не се визират само процедурите, когато един кандидат е бил отстраняван от въпросната Комисия по допустимост. Решението на ВАС доказа, че отхвърлените от въпросната комисия могат да обжалват процедурата. Дори да няма жалбоподатели по даден казус, самото МОН може да направи такава проверка. Да, университетите са автономни, но това не значи, че няма кой да ги проверява и ревизира решенията им. Това е роля на институциите, заявява адв. Кърджалийска. И допълва, че явен знак за недъг в конкурсите е този, че делото е спечелено още от първия път. Тя смята, че в казуса може да се фокусира и прокуратурата, тъй като става въпрос за конфликт на интереси и спор за легитимността на ред доценти и професори, „произведени” в последните години от един от най- престижните университети у нас. Отговорност би могла и следвало да се търси най вече на ректора и на ръководения от него факултетен съвет за одобрени кандидати, които не отговарят дори и на последните промени в правилника на МУ!? А данни за такива има! Става въпрос за конкурси с по един единствен кандидат, неотговарящ на условията на самия университет! Съдебните Експерти препоръчват на ръководството на МУ и на техните юристи внимателно и детайлно да прочетат мотивите на съда, особено на Пловдивския административен съд. Осъдителните присъди не са шега, те са имиджови удари най- малкото! По неофициални данни решението ще бъде разпратено във всички партньорски университети с цел по- добра информираност! А в решението си Пловдивския административен съд използва, забележете, думата „тежък дефект” по повод обжалваната процедура и дейността на Комисията по допустимост. Ето и част от това, което постановява Явор Колев, зам.-председател на ПАС, който осъжда МУ още на първа инстанция: „Следва да се обобщи, че постановеният неблагоприятен за оспорващия акт е засегнат от тежък дефект, коренящ се в изначалната липса на компетентност на ответната Комисия, извършила преценка за допустимост и в тази конкурсна процедура, тъй като тя не е разполагала с такива права по силата на изричната правна уредба, дадена със ЗРАСРБ и ППЗРАСРБ, а отделно от това необосновано е иззела компетентността на друг орган – научното жури във връзка с извършен анализ на представените от кандидата”. И по-долу в решенето си продължава „Напълно необяснимо и необосновано по отношение на представените от доц. …./външен за звеното кандидат/ и посочени: справка за натовареност, справка за научно ръководство на докторанти и атестационен лист е прието, че те са непълни или нереални/при представени документи/, а по отношение на другия участващ в процедурата кандидат – доц. …/вътрешен за звеното кандидат/ е прието, че за “…допълнителна коректност и доуточняване на конкретни детайли по представените документи…” на същата следва да се даде възможност да извърши отстраняване на очевидно приети техни нередовности /касателно избрани пълнотекстови цитирания, представената справка за импакт фактора и доказателствени материали от информационни бази данни и досежно справката за научно ръководство на докторанти в определен от същата Комисия срок. Т.е. на доц. … е отказано идентично коригиране на представените документи, докато такова е допуснато по отношение на доц. … В този аспект различното третиране на двамата равнопоставени кандидата по едни и същи въпроси не е обосновано от гледна точна на приложимата позитивно-правна уредба, а ответната Комисия въобще не е посочила защо за единия кандидат това е допустимо, а за другия не е. Това неравно третиране в случая е довело до допускане на нарушение на съществени процесуални правила, посочени в чл.8 ал.1 АПК, като основополагащ принцип на всяко административно производство”.