Ето кои ученици ще получат еднократна помощ Част от учениците тази година ще получат еднократна помощ. Всички семейства, в които има ученици в първи или осми клас на държавно или общинско училище, ще имат право на еднократна помощ. Тя ще е в размер на 300 лв. и е предназначена за покриване на част от разходите в началото на новата учебна 2021/2022 година. Това съобщават от Агенцията за социално подпомагане. Средствата се отпускат независимо от техните доход, при условие, че децата живеят постоянно в страната и не са настанени за отглеждане извън семейството. Помощта се предоставя и за деца, настанени в семейства на роднини и близки и в приемни семейства, както и на настойник/попечител, който отглежда такова дете. Необходимо е предварително да се подаде заявление-декларация. В случаите, в които дирекцията "Социално подпомагане" (ДСП) не може да получи информация по служебен път, към него се прилагат следните документи: удостоверение, че детето (децата) е записано в първи/осми клас на държавно или общинско училище, издадено от съответното училище; копие от удостоверение за назначаване на настойник или попечител. Подаването му е възможно след записване на детето в първи/осми клас, но не по-късно от 15 октомври 2021 г. Изключение се прави за случаите, когато поради здравословни причини, установени с протокол на лекарска консултативна комисия, детето не може да започне училище, но не повече от шест месеца от започване на учебната година. Заявлението може да бъде подадено в ДСП по настоящия им адрес На два транша ще се осъществява изплащането на помощта - първите 150 лв. се изплащат след влизане в сила на заповедта за отпускането й, а останалата част в началото на втория учебен срок, но само ако детето продължава да посещава училище. Отпуснатата еднократна помощ подлежи на връщане, ако детето не постъпи в училище, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние. Средствата се възстановяват в случай че ученикът не продължи обучението си през втория учебен срок до завършване на първи/осми клас, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние. Сумата трябва да се възстанови и ако в рамките на един месец ученикът е отсъствал повече от пет учебни часа без уважителни причини, пише БЛИЦ.